خواهر...

روزی از سر تا ناخن پا پوشانده خواهی شد... .

مگذار یگانه روزی که حجاب بر تن داری


اخرین روز حیات تو باشد... .