چادر من، لباس متهمان در دادگاه و یا زندان نیست...

چادر من ، برای نشان دادن فقر در سریال ها و فیلم ها نیست...

چادر من ، فقط برای رفتن به اماکن زیارتی نیست...


چادر من، تاج بندگی من است.


بگذار به چادرت پیله کنند مدام،

به پروانه شدنت می ارزد... .