وب جدید زدم با عنوان جهنم احساس  . دلنوشته ها و جمله های قشنگی میذارم که حرف دل بعضیهاس ..حرفایی که گفته نشد و تو دلا موند خوهشا دنبال کنید


Hadessense.blog.ir