تو میتوانی روسری نصفه نیمه ات را، هی برداری و دوباره بذاری... .

میتوانی گاهی بادبزنش کنی... .

میتوانی شلواری بپوشیکه دمپایش تا صندلت 20 سانتی متر فاصله داشته باشد... .

بوی ادکلنت هم میتواند تا ده متر پشت سصرت تعقیبت کند... .

فرض کن اینها بلد نیستند مثله تو باشند... .

فرض کن اینها عادت کرده اند به این پارچه ی سیاه

فرض کن تو روشن فکری و اینها امل

اخر تو چه میدانی، چادر ترنم عطر یاس است در فضای غبار الود دنیا..؟؟

اخر تو چه میدانی حجاب خنکا به وجود هر دختری مینشاند..؟؟

خنکای بهشت گوارایتان دختران چادری