من فقط موهایم را پوشانده ام... نه استعدادم را....

حجابم نشانه ی بی سوادی نیست... .