در هیچ اساسنامه ای  حق تماشای تو به رسمیت شناخته نشده است...

خیالت تخت...

تحریم کن...

چادر بکش به تمام چشم ها...

برنامه ی صلح امیزی در کار نیست...