آزادی های واقعی...


*یه روز لباس تنگ....

*یه روز لباس گشاد....

*یه روز لباس کوتاه....

*یه روز لباس بلند....

*یه روز لباس پاره....

*یه روز.................


و ما هنوز منتظریم لباس بعدیمون رو انتخاب کنن....


آزادی نداشتن یعنی

از ترس اینکه بقیه بهت نگن

عقب مونده

هر لباسی رو بپوشی

حتی اگه دوسشون نداشته باشی...


*چون مد شده...

*هه....