اگه میخوای دوستات از ترس غذاب جهنم حجاب داشته باشن: 

بگو بی حجابی یعنی مبتلا شدن به عذاب جهنم...

اگه میخوای دوستات از روی اجبار حجاب داشته باشن:

بگو بی حجابی یعنی بی غیرتیه پدر ، برادر و همسر.....

اگه میخوای دوستات به خاطر عذاب وجدان حجاب داشته باشن:

بگو بی حجابی یعنی پایمال کردن خون شهدا...

اگه اونقدر بهت گفتن امل و عقب مونده و خشک مقدس و ... 

که میخوای دلت خنک شه...

بگو هرکی خیابون با اتاق خوابش فرقی نداشته باشه، اتاق خوابش هم با خیابون فرقی نداره....