من شکایت دارم...از آن ها که نمی فهمند چادر مشکی من یادگار مادرم زهراست 


از آن ها که به سخره می گیرند قـداسـتِ حجابِ مادرم را ؛ 


چـــــرا نمی فهمی؟ 


این تکه پارچه ی مشکی، از هر جنسی که باشد 


حـــُرمــت دارد !


***


حجابــــ


احترام به حرمت های الهی ست


و


چادر - حجاب برتر -


بله ی بلند من است به یکتا معشوق عالم، به خدای مهربانم


...


کمی فکر کن ...


تو با بی حجابی به چه کسی بله می گویی؟