من نمیدونم هدف این دخترا از فرار کردن چیه دقیقا؟

فک میکنن به کجا میرسن؟؟؟ حالا اونایی تنهایی و بدون کسی فرار میکنن ی چیزی ..... رو اعصابتر و الاغتر از اونا اون دخترایین که ب امید دوست پسراشون فرار میکنن. ... 

چی فکر کردن واقعا؟؟؟ فک کردن میان دنبالشون و مثلا باهاشون ازدواج میکنن؟؟ اخی.... خدا این دخترا رو نگیره از مملکت اه ... 

خدا شفاشون بده... آمین


یعنی حالمو بهم میزنن. ...

رشقالا