چادر من... .

نه برای نشان دادن فقر در سریال های کشورم است.. .

نه لباس متهمان دادگاه و زندان... .

چادر من تاج بندگی من است...

سند زهرایی بودنم را امضا میکند....


طعنه ها دلسردت نکند بانو....

با افتخار در کوچه های شهر قدم بزن.. .