آنــــــان کــه بــرایــ زلفـــ پریشـــــانــــ دختـــــرکــان شـــعرها ســـــرودهــــ انــد.... .

تــــــاکنــــونـــ ....

رقــــــص چــادرتـــــ را دیدهـــــــ انــــــد؟...؟...؟