بانـــــــــــــــــــــــــــو...

قدمهایـــــــــــــــت در خیـــــــابانـــــــــــ...

کار دنیــــــــــا را لنگ می کنــــد...

نمیبینی فرشتــــــــــه های خـــــــــــدا را؟؟؟؟؟؟؟

همگیــــــ دست به سینــــــــــه بـــــ تماشــــای تو نشستــــــــه اند...

خــــــدا میـــــــــــداند چقــــــــدر در دلشــــــــــــــــــان بـــــــ تو 

و بالــــــــــهای سیــــــــــــاهـت حسـادت می کننـد... .