می گویند سیاهی چادرم چشمــــ را میزند

چشم ادم های حریص و هرزه را، چشم را که هیچ...

خبرندارند تازگی ها دل را هم میزند..

دل ادم های مریض و بیمار دل را...

از شما چه پنهان چادرم

دست و پاگیر هم هست..

دست و پای بی بند و باری

را میبندد چادر برای کسانی

است که نمیخواهند عزت اخرتشان را به بهای ناچیز لبخندهای هرزه بفروشند...

چادرم سند بزرگی و عبودیتم را امضا می کند...