اگر برهنگی تمدن است پس حیوانات متمدن ترند....                 دکتر شریعتی...


***


وقتی میخواهند بگویند کسی بی رگ است میگویند مثل سیب زمینیه... ولی همین سیب زمینی رو وقتی لختش کنی از خجالت سیاه میشود... پس چرا بعضی ها از سیب زمینی بی رگ ترند و به لخت بودن خود افتخار می کنند؟؟؟؟؟؟؟


***


اول ساپورت بعد مانتو شیشه ای.... خدا بخیر کنه دیگه نافم باید معلوم باشه