خواهرم...

ناباورانه دردناک است...

روزی بفهمی که یک عمر لطافت و زیبایی هایت را خرج لذت چشم های گرسنه ی خیابان کرده ای...

که در روز قیامت تاوان گمراهی آنان را نیز تو باید بدهی...

بدن تو راز خداست...

رازت را برای که آشکار کرده ای؟؟؟؟