هر چه تنگ تر بپوشی بالاتری ؟؟؟ نه.... 

کالاتری..

میدانی پشت سرت چه میگویند؟

عجب گوشت خوبی بود.... .

تو را یک تکه گوشت میبینند... نه یک انسان..

باور کن عین حقیقت است... .