وقتی مشکی مد باشه خوبه...

وقتی رنگ مانتو شلوار باشه خوبه...

وقتی میگن مشکی رنگ عشقه خوبه...

وقتی رنگ کت و شلوار باشه خوبه...

اما...

وقتی رنگ چادر مشکی شد بد شد...

افسردگی میاره...

دنبال حدیث و روایات میگردنکه مشکی مکروهه...


....هه....