چادر می پوشد اما.....

سرخی لبانش از دور هویداست...

چادر می پوشد اما.....

سیاهی آرایش چشمانش ، چشم نامحرم را خیره میکند...

چادر می پوشد اما.....

بوی عطر دل انگیزش ، مشام هر نامحرمی را مینوازد....

چادر می پوشد اما....

رنگ های جیغ البسه هایش، تحسین مردهای هرزه چشم را برمی انگیزد....

و توجیح می کند که :

میخواهم همه بدانند که چادری ها هم، زیبا .... شیک ..... خوشبو و مرتب اند .... 

و هزاران چیز دیگر..... 

آی چادری نما ....

پوشیدن چادر آداب دارد....

به هر چادر پوشی ، چادری نگویید... به فرشته ها بر میخورد.... .