دختر خانومی که میگی با چند تا پسر دوستی و به این کارت افتخار می کنی.....

دختر خانومی که به اتو زدن و شماره گرفتن افتخار میکنی...

دختر خانومی که چپ چپ نگاه کردن یه پسر رو میری واسه دوستات تعریف میکنی و دلت خوشه که دوستات به تو حسودیشون شده....

دختر خانومی که میگی از این سر خیابون تا اون سر خیابون برات صف کشیدن و کیف میکنی...


بله با شمام... خوشحال نباش جنس ارزون زیاد مشتری داره....